REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE GOKSIEDLEC.PL

I. DEFINICJE:

1. Serwis – serwis internetowy w domenie www.goksiedlec.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy.

2. Usługodawca – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec, NIP: 9231590242

3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

5. Seans – organizowany przez Usługodawcę pokaz filmu.

6. Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę przegląd filmowy, pokaz specjalny, koncert lub inna podobna impreza.

7. Bilety – dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub w części określonego Wydarzenia.

8. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin określa zasady:

a. świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 poniżej, których zasady świadczenia w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie precyzują odrębne regulaminy;

b. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.

2. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:

a. usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie;

b. usługę zawierania na odległość umów nabycia Biletów i Karnetów oraz rezerwowania Biletów;

c. usługę zapisywania się na kursy, szkolenia, zajęcia sekcji artystycznych.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.

4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG:

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania oraz akceptacji cookies.

IV. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG:

1. Świadczenie Usług nie wymaga założenia konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Zawarcie umowy rezerwacji lub nabycia Biletów następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie nabywania karnetów i biletów oraz rezerwowania biletów za pośrednictwem serwisu www.goksiedlec.pl.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, umożliwienia zawierania na odległość umów nabycia Biletów i Karnetów, rezerwowania Biletów oraz umożliwienia zapisywania się na formy edukacyjne (kursy, szkolenia, sekcje artystyczne)

2. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG:

1. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 poniżej.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej.

3. Usługobiorca dokonując zakupu biletów lub karnetów wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi, wskutek wcześniejszego naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

VII. REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy.

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz telefoniczny numer kontaktowy Usługobiorcy.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usług jest Usługodawca.

2. Usługodawca w związku z korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy:

a. imię i nazwisko;

b. adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej;

d. numer telefonu;

e. firma przedsiębiorcy;

g. NIP przedsiębiorcy;

h. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

i. numer zamówienia.

3. Podane przez Usługobiorcę dane w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu zawarcia i realizacji: umowy o świadczenie Usług, umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu, umowy rezerwacji Biletu, umowy o uczestnictwo w Kursie lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną;

b. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;

c. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;

d. w przypadku pytań, opinii i wniosków Usługobiorcy dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz innych tego rodzaju oświadczeń składanych Usługodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;

e. w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę.

4. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, drukarskie, prawne itp.

5. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są przechowywane:

a. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług – przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usług;

b. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną, z wyłączeniem umowy rezerwacji Biletu – przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

c. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy rezerwacji Biletu – do momentu anulowania rezerwacji zgodnie z Regulaminem nabywania karnetów i biletów oraz rezerwowania biletów za pośrednictwem serwisu www.goksiedlec.pl lub w przypadku określenia przez Usługodawcę odrębnych zasad odbioru rezerwacji biletów na dane Wydarzenie – do momentu anulowania rezerwacji ustalonego zgodnie z tymi zasadami;

d. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji wskazanych w ust. 3 lit. b) i c) powyżej – przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji lub upływu rękojmi;

e. w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 3 lit. d) powyżej – przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa w ust. 3 lit. d) powyżej;

f. w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 3 lit. e) powyżej – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Usługobiorcę z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.

6. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych Usługobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. a) powyżej Usługobiorcy przysługuje prawo do przenoszenia danych.

8. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. b), d) oraz e) powyżej, Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę.

10. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracji/zamówienia udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Usługobiorca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy (tj. umowy o świadczenie Usług/umowy nabycia Karnetu lub/i Biletu/umowy rezerwacji Biletu lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną). Ponadto, podanie przez Usługobiorcę danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach Usługobiorcy, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Usługobiorcy o wyniku ich rozpatrzenia.

11. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Usługobiorców.

12. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej;

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

d. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: poczta@goksiedlec.pl.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Przewiń do góry Skip to content